بررسی تطبیقی مبناگرایی از دیدگاه پلانتینگا و استاد مصباح
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسة عالی فقه و معارف اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : سيد نصير احمد حسينی، 1385