برهان وجودی در الاهیات پویشی هارتسهورن
47 بازدید
محل نشر: نقد و نظر، شماره 53، بهار 1388، ص 35-66
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چارلز هارتسهورن، تقریری جدید از برهان وودی آنسلم ارائه می دهد که متناسب با مفهوم مورد پذیرش او از خداست. از دیدگاه او، نه طرفداران آنسلم و نه مخالفان فهم صحیحی از برهان اصلی آنسلم نداشته اند. او خطای این متفرکان را به جهت تبعیت از گانیلو می داند که فصل دوم خطابه را در تقریر برهان وجودی ملاک قرار داده و فصل سه و چهار را نادیده گرفته است. هارتسهورن اکثر کتاب هایی را که دربارۀ برهان وجود آنسلم بحث کرده اند، دارای این وجه مشترک می داند که به نکات مهمی که آنسلم در فصل های سه و چهار خطابه بیان کرده و بارها در پاسخ به گانیلو تکرار کرده است، توجه نکرده و فقط به استدلالی که در فصل دو آمده اکتفا نموده اند.
آدرس اینترنتی