برون گرایی در معرفت شناسی آلوین گلدمن؛ گزارشی از سه مقاله
44 بازدید
محل نشر: مجله پژوهش های فلسفی-کلامی ش 13-14 سال 1381
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی