تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
 
معارف 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
فوق لیسانس 
 
دین شناسی 
موسسه اموزشی و پژوهشی امام خمینی 
 
دکترا 
 
کلام 
تربیت مدرس دانشگاه قم 
 
خارج